خانه

تصویر

 

آنچه را که به دست می آورید شما را ارزشمند نمی کند بلکه آنکس که در این مسیر می شوید به شما ارزش می بخشد
پايداري تكرار پيوسته يك راه نيست، رفتار يكسان در وضعيتهاي مشابه است

 

 

گلم از خود رهیدن را بیاموز
به سر منزل رسیدن را بیاموز
مجال تنگ و راهی دور در پیش
به پاهایت دویدن را بیاموز
زمین بی عشق خاكی سرد و مرده ست
به قلب خود تپیدن را بیاموز
جهان جولانگهی همواره زیباست
به چشمت خوب دیدن را بیاموز
بیاموز، آفریدندت توانا
توانا، آفریدن را بیاموز