تلاش برای آموختن و یادگیری

 بنام نامی حق و بنام خالق عاشق و عاشق خلاق

بیاازابر دل شبنم بسازیم    بیاازداغ دل مرهم بسازیم

نگو گشتیم آدم را ندیدیم    خدایی کن بیا آدم بسازیم

 

تلاش و تمناي پیوسته براي یادگیری و تغییر و تحول، كسب دانش در مراكز دانشگاهی و تجربه فعالیت در شرکتها و آشنايي و هم نشینی با بالاترین رده های مدیریت سازمانی و اقتصادی در کنار روحیه جستجوگری، سبب شد، تا دریچه های پرشماری به رويم گشوده شود و پاسخ برخی از پرسشها را بیابم.

سالها اين پرسش پیش رویم بود، که چرا به رغم ظرفیت های موجود در کشور« به معنای واقعی کلمه» رشد و توسعه را تجربه نمی کنیم؟  پاسخی که در گفت وگو با صاحب نظران و بازدید بیش از بیست کشور مختلف دریافتم، این بود: «چگونگی آموزش کودکان»!  

واین پاسخ لزوم آموزش پدران و مادران (پیش از به دنیا آوردن فرزند) و نقش تعيين كننده هدایت گران و رهبران و مربيان را در تعیین سرنوشت ملتها نشان می دهد . مفاهیم علمی باید با مهر و عشق در دل کودکان کاشته شود و محیطی امن برای شکوفا شدن خلاقیت شان فراهم گردد، تا بتوانند، استعدادهای نهفته ی خود را آشکار سازند. در این راستا همكاري و هم فکری و هم سویی خانواده، مدرسه، جامعه و حکومت، بنایی را پي ريزي مي كند، که درآن خلاقیت ها عرصه ی بروز و ظهور می یابند. این نقطه ی آغازین سفر به سوی رشد و توسعه ی حقیقی خواهد بود... .

پانزده سال همكاري با هیات تحریریه نشریات به من آموخت، نوشتن نيز همانند خواندن سبب بهبود و پیشرفت می شود. از این رو در سه سال گذشته تلاش کردم، تجربیات بیست ساله ی خود را به اضافه بسیاری از یافته های ارزشمند دیگران مستند کرده و در يك نسخه ي واحد تحت جستارهای معین گرد آورم.

در این نوشتار سعی شده است به وسیله ی راهكارهای کارآمد، ذهن خوانندگان با مسائل مختلف حوزه داخلی كسب وكار آشنا شده و نقش و جایگاه مدیریت ومدیران  در سرنوشت سازمانها به صورت فراگیر و تاثیر آن را بر جامعه خاطرنشان سازد.

از آنجایی که سامان دهی واقعی وبهینه ی کارها، از پیوند تخصص و دانش به همراهی عشق و خيرخواهي به دست می آید، نگاه ویژه به رهبری بینش مند ، یادگیری مداوم، سرمایه های انسانی و مشارکت همه ی آن ها ضامن موفقیت حال و آینده سازمان و جامعه خواهد بود .

پاسخی بنویسید